ജീവിത ലക്ഷ്യം

ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ജന്മസ്ഥലത്തെയും വംശത്തെയും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്?

നാം ഭൂമിയിൽ വന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുകയുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ജന്മസ്ഥലത്തെയും വംശത്തെയും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്? നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കൾ ആകുന്നത്? നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് പിന്നിൽ ഉയർന്ന ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ നാം ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്? അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കണ്ടെത്തുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

WHAT OTHERS ARE READING

Most Popular