പുകവലി – ഖുർആനിന്റെ മാർഗനിർദേശം

  • പുകവലി - ഖുർആനിന്റെ മാർഗനിർദേശം
  • Healthy Lungs vs Smoker's Lungs

നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങള്‍ തന്നെ നാശത്തില്‍ തള്ളിക്കളയരുത്‌

ഖുര്‍ആന്‍ 2:195
WHAT OTHERS ARE READING

Most Popular